Verslag Partnerbijeenkomst

Partnerbijeenkomst Future Mobility Movement

Samen sterk voor innovatie in mobiliteit
Op zoek naar kansen, verwachtingen, innovatie

Locatie: The Hague Tech Community
Datum: 2 november 2017

Vertegenwoordigers van de diverse organisaties die partner zijn van de Future Mobility Movement zijn te gast bij The Hague Tech om met elkaar te praten over de invulling van de activiteiten van de FMM.

Olga Wielders van The Hague Tech geeft een korte toelichting op de community. De ambitie is om technologie meer naar de maatschappij te brengen. The community wil partijen verbinden die aan die ambitie kunnen bijdragen.

Bert Mooren verzorgt vervolgens de aftrap voor het gesprek vanuit de stuurgroep van de FMM. Hij sluit aan bij het gedachtegoed van de The Hague Tech. Ook de FMM wil technologie toepassen. Er is innovatie nodig vanuit de verschillende partijen in de triple helix om antwoord te kunnen geven op de uitdagingen waar de Randstad voor staat.
De tijd van alleen asfalt is voorbij. Een schaalsprong in het OV is noodzakelijk om de mobiliteit te borgen. Duurzaamheid en de circulair denken zijn daarbij kernbegrippen voor houdbare economische groei.
De opgaven die er liggen vragen om anders denken. Niet alleen voor het personenvervoer maar ook voor de logistiek zijn nieuwe oplossingen noodzakelijk om de drukte onderweg het hoofd te kunnen blijven bieden.

Astrid Homan geeft dan een toelichting op de activiteiten van de FMM tot op dit moment. Na een eerste reeks succesvolle en inspirerende bijeenkomsten hebben de initiatiefnemers van de Future Mobility Movement eind 2016 besloten om meer structuur te geven aan de movement. Dit heeft in 2017 zijn beslag gekregen en inmiddels is er ook al een aantal bijeenkomsten in nieuwe opzet geweest. De nadruk ligt op interactieve sessies waarin partijen elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen komen tot acties.
Daarbij biedt de FMM projectondersteuning.
Vanuit de projectgroep zijn voor de ondersteuning criteria opgesteld. Deze criteria worden aan de groep voorgelegd. Is dit de maatlat?
Krijgen we met de gekozen opzet en het geschetste kader mensen in beweging? En welke acties kunnen en willen we ondersteunen?

Joop Veenis en Alwin Bakker verzorgen de projectondersteuning. Joop geeft een toelichting op de activiteiten die zijn geweest en de keuzes die daarbij spelen.
Hij stelt de vraag: hoe kom je tot initiatieven en tot waar gaat steun? Alwin vult aan. Samen geven ze voorbeelden van initiatieven die zijn gesteund en wat de rol vanuit de FMM is geweest.
Soms lijkt steun niet noodzakelijk. Misschien hadden partijen ook zelf de weg wel kunnen vinden? Willen we dan alleen uitdagende projectideeën steunen? Of is een steuntje in de rug ook goed?
Willen we een sterke selectie aan de poort en hoe komen partijen bij de FMM terecht?

Een discussie volgt tussen de aanwezigen. Een link wordt gezocht in maatschappelijke opgaves die relevant zijn voor het werkgebied van de FMM.
De FMM kan een duidelijk afgebakende rol vervullen en zo aanvullend zijn op andere initiatieven. De FMM moet daarin ook niet verstorend werken. Als een idee door een van de partijen in de FMM is afgewezen, dan is het niet aan de FMM om het langs de achterdeur toch ondersteuning te bieden.
Het is zaak om met elkaar goed zicht te houden op het speelveld.

De FMM kan de weg wijzen en een steuntje in de goede richting geven. Het is niet de wens van de FMM om projecten te financieren of om zelf trekker te worden. Het project en de actie moeten blijven de partijen blijven.
De vergelijking wordt gemaakt met het Mobility Lab. Daar worden startups gesteund met een lening en toegang tot klanten. Het ondernemingsplan schrijven ze zelf.
De FMM kan partijen begeleiden in de richting van het Mobility Lab. De FMM vervult een verbindingsrol.

In de regio en voor partijen met innovaties is er behoefte aan testlocaties. De FMM kan locaties inzichtelijk maken en vraag en aanbod verbinden.

De oproep van de aanwezigen is om vragen die er spelen concreet te maken. Waar is behoefte aan in de regio? Welke vraagstukken spelen bij de overheden? Het moet daarbij gaan om hier en nu oplossingen. Het is belangrijk om de lange en korte termijn van elkaar te scheiden.
Het is goed om met elkaar een roadmap te schetsen, een vergezicht om helder te krijgen waar we naar onderweg zijn. De acties moeten zich echter vervolgens vertalen naar zaken die nu opgepakt kunnen worden met elkaar.

Belangrijke noties om de kaders aan te geven zijn:
– Steun is er niet voor partijen die sec op zoek zijn naar financiering. Subsidieadvies is gewoon in te kopen als dienst.
– De FMM neemt niet de uitvoering van het business plan over.
– De FMM kan en rol spelen in het laten ontstaan van test- en proeflocaties.
– De FMM steunt partijen waarvan de ideeën nog niet operationeel zijn, maar wel concreet en op korte termijn toepasbaar.
– De FMM kan een rol spelen in het in kaart brengen van factoren die innovatie belemmeren.
– De FMM kan in kaart brengen welk speelveld er is. De toegevoegde waarde is het bieden van inzicht in de actuele stand van zaken in het werkveld.
– Partijen worden gesteund waarvan de acties een regionaal /lokaal effect hebben en waarvan de doelstellingen matchen met de doelstellingen van de hier opererende relevante partijen in de triple helix.

Er worden kansen gezien om meer kennis uit te wisselen tussen overheden onderling. Overheden kunnen een duidelijker beeld krijgen van hoe zij kunnen opereren ten aanzien van de innovaties die zich aandienen.

Samenvattend is de rol die de FMM kan bieden:
– in het netwerk verbinden van partijen met innovaties;
– faciliteren van testlocaties;
– inzicht geven in werkveld.

Het werkgebied is Zuid-Holland. Partijen buiten het gebied worden uitgenodigd om kennis mee te delen en als bron van input. Het werkgebied moet niet verbreed. Voor een nationale aanpak zijn er andere initiatieven. Het gaat om de regionale en lokale economie.

Het gesprek gaat verder aan de hand van de voorgelegde vragen.

1. Hoe heeft u de activiteiten van de Future Mobility Movement tot nu toe ervaren?
2. Waar bent u naar op zoek als partner van de Future Mobility Movement?
3. Welke bijdrage wilt u als partner leveren aan de Future Mobility Movement?
4. Welke ideeën heeft u voor verdere activiteiten van de Future Mobility Movement?
5. Waar wilt u dat de FMM over 3 jaar staat?

Opnieuw wordt onderstreept dat het nog meer moet gaan over concrete vraagstukken. Overheden kunnen opgaves voorleggen en partijen uitnodigen om te komen met ideeën en oplossingen.

Het is daarbij belangrijk dat het netwerk naar buiten treedt als publiek-privaat. De logo’s die nu staan vermeld doen vermoeden dat het alleen publiek is, terwijl het juist draait om de ontmoeting.

Sterk punt van de FMM is de diversiteit aan onderwerpen. Vanuit vele aspecten wordt gesproken over de mobiliteit van de nabije toekomst.

De suggestie wordt gedaan om de activiteiten te verbreden. Naast de interactieve sessie kan gedacht worden aan een jaarevent waarbij de stip aan de horizon wordt gezet. Ook is te denken aan werkbezoeken aan bijvoorbeeld andere regio’s.
En het zou goed zijn om breder draagvlak te zoeken, bijvoorbeeld door een diner te organiseren voor directieleden van partners.
Op die manier kan de FMM echt gaan leven. Elke partner staat daarbij voor en netwerk dat kan worden geactiveerd en aangehaakt. Ook daarin zal de kracht van de verbinding weer zichtbaar worden.

Het gesprek wordt afgesloten met een aantal ideeën voor nieuwe bijeenkomsten.
Er is daarna nog voldoende stof om over door te praten tijdens de lunch.

De aanwezigen worden bedankt voor de aanwezigheid en de input.
Op 23 november zullende projectgroep en de stuurgroep in een gezamenlijke vergadering zich buigen over de verdere invulling en uitwerking van de activiteiten van de FMM.

De uitkomsten van de evaluatie zullen met de partners worden gedeeld.

Aanhaken? Meedenken? Laat van je horen: info@futuremobilitymovement.nl